Středočeské vodovody a kanalizace s.p.

ČR - Hlavní město Praha - Praha 5

Mapa

Adresa

Praha - Jinonice

Právní forma: Státní podnik
IČ: 00068454
živnostenský úřad: Úřad městské části Praha 5
záznam v obchodním rejstříku: Středočeské vodovody a kanalizace Praha, státní podnik "v likvidaci"
záznam v živnostenském rejstříku: Středočeské vodovody a kanalizace s.p.

Zapsáno: 30.12.1988(spisová značka ALXI 96 - Městský soud v Praze)

Kapitál:

 • Kmenové jmění - 1Kč

Předmět podnikání

 • Základním předmětem činnosti je zejména:
 • 1. územní působnost podniku:
 • územní působnost podniku Stč VaK a jeho 11 odštěpných závodů je dána územními hranicemi Středočeského kraje a jednotlivých okresů Benešov, Beroun, Kolín, Kladno s působností i v okrese Rakovník, Kutná Hora, Mělnik, Mladá Boleslav, Nymburk, Praha - východ, Praha - západ a Příbram
 • 2. předmět činnosti podniku
 • 2.1. výroba a dodávání vody veřejnými vodovody, především pitné vody pro obyvatelstvo a pro účely, pro které je použití pitné vody stanoveno zvláštními předpisy
 • 2.2. odvádění a čištění odpadních vod z měst a obcí veřejnými kanalizacemi v rozsahu dle § 24 zák. č. 138/1973 Sb.
 • na úseku provozu veřejných vodovodů, kanalizací a čistíren odpadních vod měst a obcí podnik zabezpečuje zejména:
 • nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou v případě havárií a v některých případech, stanovených zvláštními předpisy
 • provoz, údržbu, opravy veřejných vodovodů, veřejných kanalizací a čistíren odpadních vod měst a obcí, jakož i doplňujících vodárenských a kanalizačních objektů a zařízení
 • stavebě-montážní a dílenskou činnost pro vlastní potřebu
 • odbornou poradenskou činnost, související s předmětem činnosti
 • na úseku výstavby veřejných vodovodů, kanalizací a čistíren odpadních vod měst a obcí podnik zejména:
 • zabezpečuje přípravnou a projektovou dokumentaci pro zdravotně vodohospodářské stavby ve stanoveném rozsahu
 • zabezpečuje geologický a hydrogeologický průzkum ve vymezených oblastech a ve stanoveném rozsahu
 • zabezpečuje investorskou činnost pro zdravotně-vodohospodářské stavby, jekož i projektovou a inženýrskou činnost ve shodě s příslušným oprávněním
 • v rámi vymezeného předmětu činnosti zabezpečuje též naléhavé práce, nutné v důležitém obecném zájmu dle § 22 odst. 3 zák. o národních výborech

Výpis ze živnostenského rejstříku

stav subjektu:Zaniklá
první živnost: 30.09.1992
poslední živnost: 19.04.2012
počet živností: 12
datum poslední změny: 31.05.2012

Statutární orgán

Podnik zastupuje a za podnik jedná likvidátor. Podepisuje za podnik tak, že k obchodnímu jménu s dovětkem "v likvidaci" a uvedení funkce "likvidátor" připojí svůj podpis.

Likvidace

Martin Krčil, fyzická osoba

Praha 9

Zakladatelé státního podniku

Ministerstvo zemědělství České republiky, právnická osoba

Praha 1

stav subjektu: Zaniklý
datum zániku: 19.04.2012
ostatní skutečnosti:

státní podnik byl založen zakládací listinou Středočeského KNV v Praze dne 7.12.1988 č. 79

Rozhodnutím č.945 a č.946/1993 ministra zem.České republiky ze dne 28.12.1993 byla převedena část majetku státního podni niku Fond národního majetku ČR na základě privatizačního pro jektu č.25835 schváleného min.pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR ze dne 16.9.1993 čj.24/93-360 a dokladu Fondu národního majetku ČR ze dne 22.12.1993 čj.25835/Va/93 se převádí ke dni 1.1.1994 na FNM ČR a dále Rozhodnutím č.987/1994 ze dne 21.1.1194 a 1000/1994 ze dne 25.1.1994 a č.1004/1994 ze dne 31.1.1994 ministra zeměděl- ství České republiky byla převedena část majetku státního

podniku na Fond národního majetku České republiky na zákla- dě privatizačního projektu č.25835 schváleného ministerstvem pro správu národního majetku a jeho privatizaci České repub- liky ze dne 16.9.1993 čj.24/93-360 a dokladu Fondu národního majetku ČR ze dne 21.1.1994,24.1.1994 a 27.1.1994 čj.25835/ Va/94 se převádí ke dni 1.2.1994 na FNM ČR.

den vzniku je 1.1.1989

Rozhodnutím č.1042/1994,1043/1994 a 1017/1994 ministra zemědělství ČR ze dne 1.2. 1994 a 18.2.1994 a 18.2.1994 byla převedena část majetku státního podniku na Fond ná- rodního majetku na základě privatizačního projektu č.25835 schváleného ministerstvem pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR dne 16.9.1993 čj. 24/93-360 a dokladu Fondu národního majetku České republiky ze dne 15.1.1994, 18.1.1994 a 17.2.1994 čj. 25835/Va/94 se převádí ke dni

Rozhodnutím č.1084/1994 ministra zemědělství ČR ze dne 11.3.1994 byla převedena část státního podniku na Fond národního majetku České republiky na základě privatizačního projektu č.25835 schváleného ministerstvem pro správu národ- ního majetku a jeho privatizaci České republiky dne 16.9. 1993 čj.24/93-360 a dokladu Fondu národního majetku ČR ze dne 8.3.1994 čj.25 835/Va/94 se převádí ke dni 1.4.1994 na FNM ČR.

Rozhodnutím č.863/1993, 866/1993, 867/1993,868/1993,865/1993 864/1993 ze dne 10.12.1993 ministra zemědělství ČR byla převedena část majetku státního podniku na Fond národního majetku ČR na základě privatizačního projektu č.25835 schvá- leného ministerstvem pro správu nár.majetku a jeho privatiza ci ČR ze dne 16.9.1993 čj.: 24/93-360 a dokladu Fondu ná- rodního majetku ČR ze dne 2.12.1993 čj." 2101/25835/Dv/93 ke dni vzniku akciových společností zapsaných v obchodním rejstříku obv.soudu pro Prahu l pod čj.B 2378,B 2381,B 2379, B 2377,B 2380.

Rozhodnutím č.1211/1994 min.zemědělství ČR ze dne 20.5.1994 byla převedena ke dni 1.6.1994 část majetku státního podniku na Fond nár.majetku ČR na základě privatizačního projektu č.25835 schváleného min.pro správu nár.majetku a jeho priva- tizaci ČR ze dne 16.9.1993 čk-24/93-360 a dokladu Fondu nár.majetku ČR ze dne 19.5.1994 čj.25835/Va/94.

Rozhodnutím č.1268/1994 ministra zemědělství ČR ze dne 28.6.1994 byla převedena část majetku státního podniku na Fond nár.majetku ČR na základě privatizačního projektu č-25835 schváleného ministerstvem pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR ze dne 16.9.1993 čj.24/93-360 a dokladu Fondu národního majetku ČR ze dne 27.6.1994 čj-25835/Va/94 převádí ke dni 1.8.1994 část majetku na Fond národního majetku ČR.

Rozhodnutím č.1369/1994 ministra zemědělství ČR ze dne 16.8.1994 byla ke dni 1.9.1994 převedena část státního podniku na Fond národního majetku ČR na základě privatizačního projektu č.25835 schváleného min.pro správu nár.majetku a jeho privatizaci ČR dne 16.9.1993 čj.24/93-360 a dokladu Fondu národního majetku ČR ze dne 10.8.1994 čj.15835/Va/94.

Rozhodnutí č.1260/1994 ministra zemědělství ČR ze dne 23.6.1994 byla ke dni 1.8.1994 převedena část státního podniku na Fond národního majetku ČR na základě privatizačního projektu č.25835 schváleného min.pro správu nár.majetku a jeho privatizaci ČR ze dne 16.9.1993 čj.24/93-360 a dokladu Fondu národního majetku ČR ze dne 16.9.1994 čj.25835/Va/94.

Rozhodnutím ministra zemědělství ČR č.1615/1994,1616/1994 ze dne 26.9.1994, č.1660/1994 ze dne 28.9.1994 ,č.1667/1994 ze dne 30.9.1994,č.1610/1994 ze dne 21.9.1994,č.1426/1994 ze dne 6.9.1994, č.1611/1994 ze dne 21.9.1994 byla převedena ke dni 1.10.1994 část státního podniku na Fond národního majetku ČR na základě privatizačního projektu č.25835 schváleného Min.pro správu nár.majetku a jeho privatizaci ČR ze dne 5.11.1993 čj.846/93-360 ,16.9.1993 čj.24/93-360,16.9.1993 čj.716/93-360 a dokladu Fondu národního majetku ČR ze dne 13.9.1994 čj.092/1519/94/Šf,19.9.1994 čj.0921590/94/Šf,26.9.1994 čj.095/25835/Va/94,28.9.1994 čj.25835/Va/94,19.9.1994 čj.25835/Va/94,1.9.1994 čj.092/1407/94-Šf a 19.9.1994 čj.092/1590/94/Šf.

Rozhodnutím ministra zemědělství ČR č.1689/1994 ze dne 18.10.1994 ,č.2117/1994 ,2118/1994,2119/1994 ze dne 31.10.1994 byla ke dni 1.11.1994 převedena část majetku státního podniku na Fond národního majetku ČR na základě privatizačního projektu č. 25835 schváleného min.pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR dne 16.9.1993 čj.24/93-360 a dokladu Fondu národního majetku ČR ze dne 13.10.1994 čj.25835/Va/94.

Rozhodnutím č.2120/1994 ministra zemědělství ČR ze dne 31.10.1994 byla převedena ke dni 1.11.1994 část státního pod niku na Fond národního majetku ČR na základě schváleného privatizačního projektu č.25835 schváleného min .pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR dne 16.9.1993 čj.24/93-360 a dokladu Fondu národního majetku ČR ze dne 24.10.1994 čj.25835/Va/94.

Rozhodnutím č.2358/1994 ministra zemědělství ČR ze dne 29.11.1994 byla ke dni 1.12.1994 převedena část státního podniku na Fond národního majetku ČR na základě privatizačního projektu č.25835 schváleného min.pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR dne 16.9.1993 čj.24/93-360 a dokladu Fondu národního majetku ČR ze dne 25.11.1994 čj.-25835/Va/94.

Rozhodnutím ministra zemědělství ČR č.2593/1994,2594/1994 ze dne 5.12.1994 a č.2703/1994 ,2704/1994 ze dne 27.12.1994 a č.2706/1995 ze dne 12.1.1995 byla převedena část státního podniku na Fond národního majetku ČR na základě privatizačního projektu č.25835 schváleného min.pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR dne 16.9.1993 čj.24/93-360 a dokladu Fondu národního majetu ČR ze dne 17.11.1994 čj.25835/Va/94,4.11.1994 čj.25835,19.12.1994 čj.25835//va/94,21.12.1994 čj.25835/Va/94 28.9.1994 čj.092/1730/94/Šf.

Rozhodnutím ministra zemědělství ČR č.2837/1995 ze dne 26.1.1995 a č.2838/1995 ze dne 27.1.1995 byla ke dni 1.2.1995 převedena část státního podniku na Fond národního majetku ČR na základě privatizačního projektu č.25835 schváleného min.pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR ze dne 16.9.1993 24/93-360 a dokladu Fondu národního majetku ČR ze dne 19.1.1995 a 25.1.1995 čj.25835/Va/95.

Rozhodnutím č.3034/1995 ministra zemědělství ČR ze dne 24.2.1995 byla ke dni 1.3.1995 převedena část státního podniku na Fond národního majetku na základě privatizačního projektu č.25835 schváleného min.pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR dne 16.9.1993 čj.24/93-360 a dokladu Fondu národního majetku České republiky ze dne 24.2.1995 čj.25835/Va/95.

Rozhodnutím č.3039/1995 ministra zemědělství ČR ze dne 17.3.1995 byla ke dni 1.4.1995 převedena část státního podniku na Fond národního majetku na základě privatizačnío projektu č.25835 schváleného min.pro správu nár.majetku a jeho privatizaci ČR dne 16.9.1993 čj.24/93-360 a dokladu Fondu národního majetku ČR ze dne 15.3.1995 čj.25835/Va/94.

Rozhodnutím č.3141/1995 ministra zemědělství ČR ze dne 25.4.1995 byla převedena ke dni 1.5.1995 část státního podniku na Fond národního majetku ČR na základě privatizačního projektu č.25835 schváleného min.pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR ze dne 16.9.1993 čj.24/93-360 a dokladu Fondu národního majetku ČR ze dne 24.4.1995 čj.25835/Va/94.

Rozhodnutím ministra zemědělství ČR č.2149/1995 a 3150/1995 ze dne 26.5.1995 byla ke dni 1.6.1995 převedena část státního podniku na Fond národního majetku ČR na základě privatizačního projektu č.25835 schváleného Min.pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR ze dne 16.9.1993 čj.24/93-360 a dokladu Fondu národního majetku ČR ze dne 24.5.1995 a 25.5.1995 čj. 25835/Va/95.

Rozhodnutím ministra zemědělství ČR 2623/1995 ze dne 30.6.1995,č.3510/1995 ze dne 29.6.1995,č.3509/1995 ze dne 27.6.1995,č.35081995 ze dne 27.6.1995 byla ke dni 1.7.1995 převedena část státního podniku na Fond národního majetku ČR na základě privatizačního projektu č.25835 schváleného min .pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR dne 16.9.1993 čj.24/93-360 a dokladu Fondu národního majetku ČR ze dne 29.6.1995 a 26.6.1995 čj.25835/Va/95.

Rozhodnutím ministra zemědělství ČR č.3629/1995 ze dne 5.9.1995 byla převedena část státního podniku ke dni 1.9.1995 na Fond národního majetku ČR na základě privatizačního projektu č.25835 schváleného min.pro správu národního majmetku a jeho privatizaci ČR dne 16.9.1993 čj.24/93-360 a dokladu Fondu národního majetku ČR ze dne 24.8.1995 čj.25835/Va/95 .

Rohodnutím ministra zemědělství ČR č.3634/1995 z 26.9.1995 ,č.3636/1995 ze dne 27.9.1995 a č.3637/1995 ze dne 27.9.1995 byla ke dni 1.10.1995 převedena část státního podniku na Fond národního majetku ČR na základě privatizačního projektu č.25835 schváleného min.pro správu národního majetku a jeho privatizaci Č R dne 16.9.1993 čj.24/93-363 a dokladu Fondu národního majetku ČR ze dne 12.9.1995 a 25.9.1995 čj.25835/Va/95.

Rozhodnutím min.zemědělství ČR č.3925/1995 ze dne 30.10.1995 a č.3924/1995 ze dne 15.11.1995 byla ke dni 1.11.1995 převedena část státního podniku na Fond národního majetku ČR na základě privatizačního projektu č.25835 schváleného min.pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR dne 16. 9.1993 čj. 24/93-360 a dokladu Fondu národního majetku ČR ze dne 23.10.1995 čj.25835/Va/95.

Rozhodnutím č.4050/1995 ministra zemědělství ČR ze dne 2711.1995 byla převedena ke dni 1.12.1995 část státního podniku na Fond národního majetku ČR na základě privatizačního projektu č,.25835 schváleného min.pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR dne 16.9.1993 čj.24/93-360 a dokladu Fondu národního majetku ČR ze dne 24.11.1995 čj.25835/Vsa/95.

Rozhodnutím č.4100/1995 ministra zemědělství ČR ze dne 27.12.1995 byla ke dni 1.1.1996 převedena část státního podniku p řevedena na Fond národního majetku ČR na základě privatizačního projektu č.50211 schváleného min .pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR dne 31.12.1994 čj.486/95-370 a dokladu Fondu národního majetku ČR ze dne 21.12.1995 čj.50211/Va/65.

Rozhodnutím č.4104 /1996 ministra zemědělství ČR ze dne 24.1.1996 byla ke dni 1.2.1996 převedena část státního podnikuna Fond národního majetku ČR na základě privatizačního projektu č.50211 schválemého min.pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR ze dne 5.6.1995 čj. 486/95-370 a dokladu Fondu národního majetku ČR ze dne 24.1.1996 čj.50211/Va/96.

Rozhodnutím č.4108/1996 a č.4109/1996 ze dne 26.2.1996 ministra zemědělství ČR byla ke dni 1.3.1996 převedena část majetku státního podniku na Fond národního majetku ČR na základě privatizačního projektu č.50211 schváleného ministerstvem pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR dne 5.6.1995 čj. 486/95-370 a dokladu Fondu národního majetku ČR ze dne 23.2.1996 čj.50211/Va/96 a privatizačního projektu č.25835 schváleného min.pro správu nár.majetku a jeho privatizaci ČR dne 16.9.1993 čj.24/93-360 a dokladu Fondu národního majetku ČR ze dne 23.2.1996 čj.25835/Va/96.

Rozhodnutím č.4207/1996 ministra zemědělství ČR ze dne 29.3.1996 byla ke dni 1.4.1996 převedena část státního podniku na Fond národního majetku ČR na základě privatizačního projektu č.50211 schváleného ministerstvem pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR dne 5.6.1995 čj.486/95-370 a dokladu Fondu národního majetku ČR ze dne 22.3.1996 čj.50211/Va/96.

Rozhodnutím č.4208/1996 a 4209/1996 ministra zemědělství ČR ze dne 24.4.1996 byla převedena část majetku státního podniku ke dni 1.5.1996 na Fond národního majetku České republiky na základě privatizačního projektu č.25835 schváleného min.pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR dne 16.9.1993 čj.24/93-360 a privatizačního projektu č.50211 ze dne 5.6.1995 čj.485/95-370 a dokladu Fondu národního majetku ČR ze dne 1.4.1996 čj.25835/Va/96 a dokladu FN ČR ze dne 17.4.1996 čj.930//746/96/Ho.

Rouzhodnutím č.4224/1996 a 4225/1996 ministra zemědělství ČR ze dne 25.4.1996 byla převedena část majetku státního podniku ke dni 1.5.1996 na Fond národního majetku ČR na základě privatizačního projektu č.50211 schváleného ministrem pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR ze dne 5.6.1995 čj.486/95-370 a dokladu Fondu národního majetku ČR ze dne 5.4.1996 a 24.4.1996 čj. 50211/Va/96.

Rozhodnutím č.4226/1996 ze dne 3.5.1996,č.4227/1996 ze dne 21.5.1996 a č.42301996 ze dne 27.5.1996 ministra zemědělství ČR byla převedena část podniku ke dni 1.6.1996 na Fond národního majetku České republiky na základě privatizačního projektu č. 50211 schváleného min.pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR ze dne 5.6.1995 čj.: 485/95-370 a dokladu Fondu národního majetku ČR ze dne 30.4.1996 čj.:930/830/96/Ho , ze dne 13.5.1996 čj.: 930/914/96/Ho a ze dne 23.5.1996 čj.:930/954/96/Ho.

Rozhodnutím č.4367/1996 a 4365/1996 ze dne 28.6.1996 byla převedena ke dni 1.7.1996 část majetku státního podniku na Fond národního majetku České republiky na základě privatizačního projektu č.25835 schváleného ministerstvem pro správu národního majetku a jeho privatizaci České republiky ze dne 16.9.1993 čk.24/96-360 a dokladu Fondu národního majetku ČR ze dne 25.6.1996 čj.25835/Va/96 .

Rozhodnutím č.4368/1996 a č.4369/1996 Ministra zemědělství ČR ze dne 28.7.1996 byla převedena část státního podniku ke dni 1.8.1996 na Fond národního majetku ČR na základě privatizačního projektu č.25835 schváleného ministerstvem pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR dne 16.9.1993 čj. 24/93-360 a dokladu Fondu národního majetku ČR ze dne 23.7.1996 a 26.7.1996 čj.25835/Va/96.

Rozhodnutím č.4676/1996,č.4677/1996 min.zem.ČR ze dne 29.10.1996 byla převedena část majetku státního podniku na Fond národního majetku ČR na základě privatizačního projektu č.50211 schváleného ministerstvem pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR dne 5.6.1995 čj. 486/95-370 a dokladu Fondu národního majetku České republiky ze dne 23.10.1996 čj. 50211/Va/96 ke dni 1.11.1996 .

Rozhodnutím č.4708/1996 ze dne 13.12.1996,č.4709/1996 a 4710/1996 ze dne 16.12.1996 ministra zemědělství ČR byla ke dni 1.1.1997 převedena část majetku státního podniku na Fond národního majetku ČR na základě privatizačního projektu č.50356 schváleného ministerstvem financí ČR dne 27.9.1996 čj.41/54656/96,a na základě privatizačního projektu č.25835 ze dne 16.9.1993 a 24/93-360 a na základě změny tohoto rozhodnutí vydané min.financí ČR dne 9.12.1996 čj.41/73694/96 a dokladu Fondu národního majetku ČR ze dne 2.12.1996 čj.860/1002/A/Pe/96 5.12.1996 čj.960/25835/Va/96.

Rozhodnutím č.4734/1996 a 4735/1996 ze dne 27.12.1996 ,č.4736/1996 ze dne 27.12.1996 a č.4733/1996 ze dne 18.12.1996 ministra zemědělství ČR byla převedena část majetku státního podniku ke dni 1.1.1997 na Fond národního majetku ČR na základě privatizačního projektu č.25835 schváleného ministerstvem pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR dne 16.9.1993 čj.: 24/93-360 a změny schválené MF ČR dne 9.12.1996 čj.: 41/73693/96 a privatizačního projektu č.50211 schváleného ministerstvem pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR dne 5.6.1995 čj.: 486/95-370 a dokladu Fondu národního majetku České republiky ze dne 17.12.1996 čj.: 960/50211/Va/96 .

Rozhodnutím č.4675/1996 ministra zemědělství ČR ze dne 29.10.1996 byla ke dni l.11.1996 převedena část majetku státního podniku na Fond národního majetku ČR na základě privatizačního projektu č.25835 schváleného ministerstvem pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR ze dne 16.9.1993 čj.24/93-360 a dokladu Fondu národního majetku ČR ze dne 21.10.1996 čj.25835/Va/96 a to Středočeské vodovody a kanalizace ,Praha 5-Radlice,Křížová 47 .

Rozhodnutím č.4676/1996 ministra zeměděství ČR ze dne 23.10.1996 byla ke dni 1.11.1996 převedena část majetku státníh podniku na Fond národního majetku ČR na základě privatizačního projektu č.50211 schváleného ministerstvem pro správu nár.majetku a jeho privatizaci ČR dne 5.6.1995 čj.486/95-370 a dokladu Fondu národního majetku ČR ze dne 23.10.1996 čj.50211/Va/96, a to Středočeské vodovody a kanalizace Praha 6005-VOK Mníšek pod Brdy-infrastrukt.majetek.

Rozhodnutím č.4750/1997 ze dne 29.1.1997,č.4751/1997 ze dne 30.1.1997,č.4749/1997 ze dne 29.1.1997,č.4740/1997 ze dne 20.1.1997 ministra zemědělství ČR byla převedena ke dni 1.2.1997 a 27.11.1996 část majetku státního podniku na Fond národního majetku ČR na základě privatizačního projektu č.25835 schváleného ministerstvem pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR dne 16.9.1993 čj.24/93-360 a dokladu Fondu národního majetku České republiky ze dne 21.1.1997,23.1.1997,28.1.1997 a 15.1.1997 čj.960/25835/Va/97

Rozhodnutím č.4747/1997 ministra zemědělství ČR ze dne 22.1.1997 byla převedena část majetku státního podniku na Fond národního majetku České republiky na základě privatizačního projektu č.50211/díl 2 schváleného ministerstvem financí České republiky dne 21.10.1996 čj.41/64816/96 a dokladu Fondu národního majetku České republiky ze dne 20.12.1996 čj.1281/96-940 .

Rozhodnutím č.4753/1997 ministra zemědělství ČR ze dne 25.2.1997 byla ke dni 1,3,1997 převedena část státního podniku na Fond národního majetku ČR na základě privatizačního projektu č.50211/2 schváleného ministerstvem financí ČR dne 21.10.1996 čj.41/64817/96 a dokladu Fondu národního majetku ČR ze dne 20.2.1997 čj.930/294/97/Ša.

Rozhodnutím č.4755/1997 ze dne 25.3.1997,č.4756/1997 ze dne 28.3.1997 a č.4757/1997 ze dne 28.3.1997 ministra zemědělství ČR byla převedena část majetku státního podniku ke dni 1.4.1997 na Fond národního majetku České republiky na základě privatizačních projektů č.50411 schváleného min.financí ČR dne 14.8.1996 čj.41/43583/96 a dokladu Fondu národního majetku ČR ze dne 19.3.1997 čj.960/26162/Va/97 , č.26162 schváleného ministerstvem pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR ze dne 18.11.1993 čj.51/93-360 a dokladu Fondu národního majetku ČR ze dne 19.3.1997 čj.960/26162/Va/97 a č.50211/DÍL 2 schváleného ministerstven financí ČR dne 21.10.1996 čj.41/64818/96 a dokladu Fondu národního majetku ČR ze dne 13.3.1997 čj.930/445/97/Ša.

Rozhodnutím č.4760/1997 ministra zemědělství ČR ze dne 29.4.1997 byla převedena část majetku státního podniku na Fond národního majetku České republiky na základě privatizačního projektu č.261062 schváleného ministertrvem pro správu národního majetku a jeho privatizaci České republiky dne 18.11.1993 čj.51/93-360 a dokladu Fondu národního majetku České republiky ze dne 24.4.1997 čj.960/26162/Va/96 .

Rouhodnutím č.4823/1997 a č.4822/1997 ze dne 30.5.1997 a 28.5.1997 ministra zemědělství České republiky byla převedena část majetku státního podniku ke dni 10.6.1997 na Fond národního majetku ČR na základě privatizačního projektu č.50420 a 26162 schváleného ministerstvem financí ČR dne 13.3.1997 čj.41/6693/97 a dne 18.11.1997 čj. 51/93-360 a dokladu Fondu národního majetku ČR ze dne 27.5.1997 čj.960/50420/Va/97 a ze dne 23.5.1997 čj. 960/26162/Va/97 .

Rozhodnutím č.4826/1997 ministra zemědělství ČR ze dne 27.6.1997 byla ke dni 1.4.1997 převedena část majetku státního podniku na Fond národního majetku ČR na základě privatizačního projektu č.50420 schváleného ministerstvem financí ČR dne 13.3.1997 čj.: 41/6693/97 a dokladu Fondu národního majetku ČR ze dne 26.6.1997 čj.:960/50420/Va/97 .

Rozhodnutím č.4827/1997 ze dne 27.6.1997,č.4829/1997 ze dne 21.7.1997,č.48301997 ze dne 23.7.1997 ministra zemědělství ČR byla ke dni 1.8.1997 převedena část majetku státního podniku na Fond národního majetku ČR na základě privatizačního projektu č.50420 schváleného ministerstvem financí ČR dne 13.3.1997 čj.: 41/6694/970 a dokladu Fondu národního majetku ČR ze dne 24.6.1997 čj.930/976/97/JS,a privatizačního projektu č.26162 schváleného ministerstvem pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR dne 18.11.1993 čj.51/93-360 a dokladu Fondu národního majetku ČR ze dne 17.7.1997 čj:960/26162/Va/97 a privatizačního projektu č.50420 schváleného ministerstvem financí ČR dne 13.3.1997 čj.:41/6693/97 a dokladu Fondu národního majetku ČR ze dne 17.7.1997 čj.960/50420/Va/97.

Rozhodnutím č.4963/1997 ze dne 29.8.1997 a č.4909/1997 ze dne 12.8.1997 ministra zemědělství ČR byla převedena část majetku státního podniku na Fond národního majetku ČR na základě přivatizačního projektu č.25835 schváleného min.financí ČR dne 16.9.1993 čj.24/93-360 a dokladu Fondu národního majetku ČR ze dne 25.8.1997 čj.960/25835/Va/97 a na základě privatizačního projektu č.50420 schváleného ministerstvem pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR dne 13.3.1997 čj.41/6693/97 a dokladu Fondu národního majetku ČR ze dne 23.7.1997 čj.960/50420/Va/97 a to ke dni 1.9.1997.

Rozhodnutím č.4965/97 ministra zemědělství ČR ze dne 22.9.1997 byla převedena část majetku státního podniku ke dni 1.10.1997 na Fond národního majetku ČR nba základě privatizačního projektu č.50420 schváleného ministerstvem financí ČR dne 13.3.1997 čj.41/6693/97 a dokladu Fondu národního majetku ČR ze dne 29.8.1997 čj. 860/258/A/PE/97 .

Rozhodnutím č.5040/1997 ze dne 26.9.1997 a č.5039/1997 ze dne 26.9.1997 ministra zemědělství ČR byla převedena část majetku státního podniku ke dni 1.10.1997 na Fond národního majetku ČR na základě privatizačního projektu č.5040 schváleného ministerstvem pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR dne 13.3.1997 čj.41/6693/9760 a dokladu Fondu národního majetku ČR ze dne 23.9.1997 čj.960/5040/Va/97 a na základě privatizačního projektu č.50420 schváleného ministerstvem financí ČR dne 13.3.1997 čj.41/6695/97 a dokladu Fondu národního majetku ze dne 10.9.1997 čj.930/1274/97/JS.

Rozhonutím č.4964/1997 ministra zemědělství ČR ze dne 12.9.1997 byla převedena část majetku státního podniku ke dni 1.10.1997 na Fond národního majetku České republiky na základě privatizačního projektu č.26162 schváleného miniserstvem financí ČR dne 18.11.1993 čj.51/93-360 a dokladu Fondu národního majetku ČR ze dne 11.9.1997 čj.960/26162/Va/97.

Rozhodnutím č.5042/1997 ministra zemědělství ČR ze dne 31.10.1997 a č.5044/1977 a č.5043/1997 ze dne 31.10.1997 byla převedena ke dni 1.11.1997 část majetku státního podniku na Fond národního majetku ČR na základě privatizačního projektu č.50211-8.část schváleného ministerstvem financí ČR dne 22.7.1997 čj.41/49749/97 a na základě privatizačního projektu č.25835 a jeho změny schválené ministerstvem financí ČR dne 9.12.1997 čj.41/73639/96 a dokladu Fondu národního majetku ČR ze dne 23.10.1997 a 24.10.1997 čj.960/25835/Va/97.

Rozhodnutím č.5041/1997 ministra zemědělství ČR ze dne 30.10.1997 byla převedena část majetku státního podniku na Fond národního majetku ČR na základě privatizačního projektu č.50420 schváleného ministerstvem financí ČR dne 13.3.1997 čj.41/6695/97 a dokladu Fondu národního majetku ČR ze dne 1.10.1997 čj.930/1446/97/JS ke dni 1.11.1997.

Rozhodnutím č.5046/1997 ministra zemědělství ČR ze dne 25.11.1997 ,č.5047/1997 a č.5048/1997 ze dne 26.11.1997 byla ke dni 1.12.1997 převedena část majetku státního podniku na Fond národního majetku ČR na základě privatizačního projektu č.26162 s schváleného ministerstvem pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR dne 18.11.1993 čj.51/93-360 a na základě privatizačního projektu č.50420 schváleníého ministerstvem financí ČR dne 13.3.1997 čj.41/6693/97 a na základě privatizačního projektu č.25835 schváleného ministerstvem financí SČR dne 9.12.1996 čj. 41/73693/96 a dokladu Fondu národního majetku ČR ze dne 20.11.1997 čj.960/26162/97 a dokladu Fondu národního majetku ČR ze dne 25.11.1997 čj.960/50420/97 a č.960/25835//Va.

Vymazává se státní podnik Středočeské vodovody a kanalizace Praha, státní podnik "v likvidaci" se sídlem Praha 5, Křížová 47, PSČ 150 00, identifikační číslo 000 68 454. Výmaz byl proveden na základě rozhodnutí zakladatele, Ministerstva zemědělství České republiky, ze dne 22.12.2011, č.j. 229767/2011-MZE-12142, (1) kterým bylo zrušeno rozhodnutí Ministerstva zemědělství České republiky ze dne 12.12.1997, č.j. 3595/97-2010, o zrušení státního podniku Středočeské vodovody a kanalizace Praha, státní podnik "v likvidaci" se sídlem Praha 5, Křížová 47, PSČ 150 00, identifikační číslo 000 68 454, a jeho vstupu do likvidace, a (2) kterým se státní podnik Středočeské vodovody a kanalizace Praha, státní podnik "v likvidaci" se sídlem Praha 5, Křížová 47, PSČ 150 00, identifikační číslo 000 68 454, zrušuje sloučením se státním podnikem Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci se sídlem Jeneč, Karlovarská 7, okres Praha-západ, identifikační číslo 000 16 918. Majetek, práva a závazky, včetně závazků z pracovněprávních vztahů vymazaného státního podniku přecházejí na státní podnik Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci se sídlem Jeneč, Karlovarská 7, okres Praha-západ, identifikační číslo 000 16 918.


Praha 5 - další firmy:

INTES - družstvo pro výzkum, poradenské a inženýrské služby, Pra- Praha - Košíře

DRUŽSTVO KOVÁŘŮ - družstvo- Praha - Smíchov

ŠKODA DIESEL a.s.- Praha - Smíchov

TVAR Praha, družstvo umělecko-řemeslné činnosti- Praha - Smíchov

Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.- Praha - Smíchov

IMMOBILIA Praha, spol s r.o.- Praha - Motol

GMA 91 a.s.- Praha - Smíchov

UNICOM s.r.o.- Praha 5 - Smíchov

Pražská informační služba příspěvková organizace- Praha - Smíchov

Družstvo TRANSART- Praha - Smíchov

J & S s.r.o.- Praha - Smíchov

STÁTNÍ STATEK HL.M. PRAHY s.p.- Praha 5 - Smíchov

PAR, spol. s r.o.- Praha - Jinonice

OSAN s.p.- Praha - Smíchov