Pragent akciová společnost

ČR - Hlavní město Praha - Praha 2

Mapa

Adresa

Praha 2 - Nusle

Právní forma: Akciová společnost
IČ: 00001121
živnostenský úřad: Úřad městské části Praha 2
záznam v obchodním rejstříku: PRAGENT, akciová společnost
záznam v živnostenském rejstříku: Pragent akciová společnost

Zapsáno: 27.12.1968(spisová značka BXXXVI 60 - Městský soud v Praze)

Akcie:

 • Akcie na jméno, hodnota: 15000, počet: 200

Kapitál:

 • Základní kapitál - 3 000 000Kč

Předmět podnikání

 • Rozhodnutím FMZO v Praze ze dne 8.12.1989 č.j. 7159/62/89 a ze dne 9.2.1990 č.j. 72/6/90 bylo uděleno povolení k zahra- ničně obchodní činnosti.
 • Předmět činnosti nyní:
 • 1. Poskytovat služby zahraničním osobám v ČSSR na základě smlouvy o obchodním zastoupení nebo smlouvy o zprostředková- ní spočívající v uzavírání a plnění smluv o dodávkách zboží nebo poskytování služeb čs. osobám.
 • 2. Přijímat a poskytovat služby na základě smlouvy o obsta- rávání záležitostí spočívající v dovozu zboží od zastupova- ných firem nebo vývozu zboží zastupovaným firmám vlastním jménem a na účet příslušné čs. nebo zahraniční osoby, včetně služeb v oblasti leasingových operací, výrobní kooperace a vazbových a výměnných obchodů.
 • 3. V rámci smluv uvedených v bodě 1 a 2 tohoto povolení:
 • a) zajišťovat propagaci pro zahraniční osobu, včetně její účasti na výstavách a veletrzích,
 • b) poskytovat čs. právnickým osobám údaje o vlastnostech smluvních výrobků,
 • c) poskytovat, popř. obstarávat technicko-poradenskou čin- nost zahrnující:
 • odborně technické informace a instruktáže o vlastnostech a účelném používání smluvních výrobků,
 • konzultace a návody pro obsluhu, údržbu a opravy smluvních výrobků,
 • semináře, konference a předvádění smluvních výrobků,
 • provádění servisu smluvních výrobků,
 • provádění prodeje smluvních výrobků,
 • d) zřizovat konsignační sklady zahraniční osoby a zajišťovat jejich provoz, včetně prodeje zboží z těchto skladů.
 • 4. Poskytovat služby zahraničním osobám spočívající v zajiš- ťování rekonstrukcí, oprav a údržby hrobů, hrobek a svatých a pietních míst, na účet zahraničních fyzických osob nebo organizací.
 • 5. Zprostředkovat nebo obstarávat pro čs. organizace vysílá- ní pracovníků do zahraničí k zabezpečování činností v rozsa- hu tohoto povolení.
 • 6. Poskytovat příslušným čs. organizacím oprávněným k zahra- ničně obchodní činnosti na základě smlouvy o obchodním zastoupení nebo smlouvy o zprostředkování služby spočívající ve zprostředkování vývozu československého zboží.
 • 7. Zastupovaným zahraničním firmám poskytovat na základě je- jich požadavků pronájem čs. pracovníků v souvislosti s čin- ností vyplývající ze smluvního vztahu.
 • 8. Provádět pro zahraniční osoby zprostředkovatelskou a obstaravatelskou činnost v zahraničí.
 • Usnesením valné hromady konané dne 25.9.1990 a 27.2.1991 byly přijaty nové stanovy, dle nichž předmětem činnosti je:
 • 9. Poskytovat služby zahraničním osobám v ČSFR na základě smlouvy o obchodním zastoupení nebo smlouvy o zprostředko- vání spočívající v uzavírání a plnění smluv o dodávkách zboží nebo poskytování služeb čs. osobám.
 • 10. Přijímat a poskytovat služby na základě smlouvy o obsta- rávání záležitostí spočívající v dovozu zboží od zastupova- ných firem nebo vývozu zastupovaným firmám vlastním jménem a na účet příslušné čs. nebo zahraniční osoby, včetně služeb v oblasti leasingových operací, výrobní kooperace a vazbo- vých a výměnných obchodů.
 • 11. Zprostředkovávat nebo obstarávat pro čs. organizace vysílání pracovníků do zahraničí k zabezpečování činností v rozsahu tohoto povolení.
 • 12. Poskytovat příslušným čs. organizacím oprávněným k zahraničně obchodní činnosti na základě smlouvy o obchodním zastoupení nebo smlouvy o zprostředkování služby spočívající ve zprostředkování vývozu československého zboží.
 • 13. Zastupovaným zahraničním firmám poskytovat na základě jejich požadavku pronájem čs. pracovníků v souvislosti s činností vyplývající ze smluvních vztahů.
 • 14. Provádět pro zahraniční osoby zprostředkovatelskou a obstaravatelskou činnost v zahraničí.
 • 15. Poskytovat služby zahraničním osobám spočívající v zajišťování rekonstrukcí, oprav a údržby hrobů, hrobek a svatých a pietních míst, na účet zahraničních fyzických osob a organizací.
 • 16. v rámci smluv uvedených v bodě 1 a 2
 • zajišťovat propagaci pro zahraniční osobu, včetně její účasti na výstavách a veletrzích
 • poskytovat, popř. obstarávat technicko-poradenskou činnost zahrnující zejména odborné technické informace a instruktáže o vlastnostech a účelném používání smluvních výrobků, konzultace a návody pro obsluhu, údržbu a opravy smluvních výrobků, semináře, konference a předvádění smluvních výrobků, provádění servisu smluvních výrobků, provádění prodeje smluvních výrobků,
 • zřizovat konsignační sklady zahraniční osoby a zajišťovat jejich provoz včetně prodeje zboží z těchto skladů.
 • 17. Poskytování služeb právnickým i fyzickým osobám spočíva- jících v uzavírání a realizaci smluv o dodávkách zboží a služeb, a to buď na základě obstaravatelské smlouvy, nebo zajišťováním těchto dodávek vlastním jménem na vlastní účet.
 • 18. Poradenství při koupi zboží za účelem jeho dalšího prodeje.
 • 19. Zprostředkování koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje.
 • 20. Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, vyjma zboží uvedeného v příl. zák. č. 455/91 Sb. a zboží tímto zákonem vyloučeného.

Výpis ze živnostenského rejstříku

stav subjektu:Zaniklá
datum konkurzu: 02.10.1998
první živnost: 12.08.1992
poslední živnost: 10.04.2008
počet živností: 3
datum poslední změny: 29.04.2008

Statutární orgán - představenstvo

Ing. Martin Šářec, fyzická osoba

Praha 9

funkce: Předseda představenstva
Mgr. Robert Štěpánek, fyzická osoba

Praha 3

funkce: Člen představenstva
Jiří Zeman, fyzická osoba

Praha 10

funkce: Člen představenstva

Zastupování a podepisování: Jménem společnosti jedná představenstvo, a to prostřednictvím členů představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo vypsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis kterýkoliv člen představenstva.

Dozorčí rada

Vladimír Šiler, fyzická osoba

Brozany

funkce: Člen
David Petrů, fyzická osoba

Praha 9

funkce: Člen
Ing. Xenie Peclinovská, fyzická osoba

Dřísy

funkce: Člen
stav subjektu: Zaniklý
datum zániku: 10.04.2008
ostatní skutečnosti:

Údaje o zřízení společnosti: Akciová společnst byla zřízena podle zák.č. 243/49 Sb. a zakládá se na státním povolení uděleném výnosem ministerstva zahraničního obchodu ze dne 15.11.1968 č.j. 14/I-13024/68, dále na stanovách tímže ministerstvem schválených a na usnesení ustavující valné hromady konané dne 13.12.1968 osvědčené notářským zápisem ze dne 13.12.1968 č.j. I N 537/68 - 1 NZ 390/68.

Představenstvo společnosti se skládá z 5 - 12 členů.

Usnesením valné hromady ze dne 4. 6. 1975 byly přijaty nové stanovy společnosti schválené Federálním ministerstvem zahraničního obchodu ze dne 27. 8. 1975.

Usnesením valné hromady ze dne 19. 5. 1977 byla přijata změna § 3 a § 20 odst.5) stanov společnosti schválená Federálním ministerstvem zahraničního obchodu dne 21. 10. 1977, č.j. 913/77/Žk.

Usnesením valné hromady ze dne 9.3.1988 byla přijata změna § 6 stanov společnosti schválená Federálním ministerstvem zahraničního obchodu dne 26.5.1988, č.j.1198/88.

Splacení akciového kapitálu se stalo v hotovosti.

Vymazává se z obchodního rejstříku obchodní společnost P R A G E N T, akciová společnost se sídlem Praha 2, Jaromírova 59, PSČ:128 00, IČO: 000 01 121. Právním důvodem výmazu je usnesení Městského soudu v Praze č.j. 92K 69/98-147, konkurz na majetek úpadce byl zrušen po splnění rozvrhového usnesení


Praha 2 - další firmy:

Náš dům, s.r.o.- Praha - Vinohrady

INESA, spol. s r.o.- Praha - Nové Město

EDIZIONE REALTY CZECH,s.r.o.- Praha - Vinohrady

Oto Vítovec- Praha - Nusle

Jan Gregořica- Praha - Vyšehrad

Bastet, s.r.o.- Praha - Vinohrady

HERO spol. s r.o.- Praha - Vinohrady

Raffi Gabriel CHAMMASIAN- Praha - Nové Město

Jan MALHOUS- Praha - Nové Město

Jiří Macura- Praha - Vyšehrad

ABC Property Services s.r.o.- Praha - Nové Město

Jiří HRANIČKA- Praha - Vinohrady

BS Central and Eastern Europe Ltd., organizační složka- Praha - Nové Město

AGROEXPORTIMPORT-K - organizační složka- Praha - Vinohrady

MUDr. Václav Mikota- Praha - Vinohrady