Povodí Moravy,přísp.org.

ČR - Jihomoravský kraj - Brno

Mapa

Adresa

Brno - Veveří

Právní forma: Příspěvková organizace
IČ: 00020621
živnostenský úřad: Magistrát města Brna
záznam v obchodním rejstříku: Povodí Moravy, Brno
záznam v živnostenském rejstříku: Povodí Moravy,přísp.org.

Zapsáno: 01.01.1989(spisová značka AXXIX 120 - Krajský soud v Brně)

Kapitál:

 • Kmenové jmění - 2 147 483 647Kč

Předmět podnikání

 • Základní předmět činnosti :
 • a) správa vodohospodářsky významných a určených vodních toků a a výkon práva hospodaření se souvisejícími vodohospodářskými základními prostředky
 • b) vytváření podmínek pro racionální využívání povrchových vod, vodních toků a vodohospodářských základních prostředků, především pro účely - zásobování povrchovou vodou - ochrany před havarijním znečištěním vod - ochrany před škodlivými účinky vod, včetně plnění úkolů souvisejících s ochranou před povodněmi - provoz vodních cest - využívání vodní energie /včetně provozu vlastních energe- tických zařízení/
 • rybářství - rekreace a sportovní využití
 • c) rozvoj vodních toků a vodohospodářských základních prostředků, především realizací výstavby vodohospodářských základních prostředků a zařízení na tocích
 • d) sledování množství a jakosti povrchových a podzemních vod, zajišťování povinnosti k ochraně jakosti povrchových vod podle platných právních předpisů, sledování zdrojů znečištění, výkon agendy úplat
 • e) usměrňování hospodaření s povrchovými vodami v rámci své územní působnosti, spolupráce při zpracování podkladů směr- ného vodohospodářského plánu, posudková činnost vyplývající ze směrného vodohospodářského plánu
 • f) stavebně montážní činnost pro vlastní potřebu g) navrhování a provádění opatření k zlepšování jakosti vody především manipulacemi na vodních dílech a účelovým rybářským hospodařením na vodárenských nádržích h) plnění povinností správců vodních toků ve smyslu platných práv ních předpisů, zajišťování dalších úkolů stanovených zvláštní- mi předpisy nebo ministerstvem lesního a vodního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu ČSR ve prospěch veřejného zájmu
 • i) projektová práce, laboratorní činnost a provoz výpočetního střediska
 • j) materiálně technické, hmotné a finanční zabezpečení výchovně vzdělávacího procesu žáků vychovávaných pro potřebu podniku v SOU, zřizovaných SVV Benešov a zajišťování možnosti odborné přípravy těchto žáků na pracovištích podniku
 • k) provádění potápěčských prací ve vlastní potápěčské stanici do hloubky potápění do 60 m.
 • Způsob zřízení: Rozhodnutím ministra lesního a vodního hos- podářství a dřevozpracujícího průmyslu ČSR ze dne 23. 12. 1988 č.j. 223/OKOŘ/88, jímž byl s účinností ode dne l. ledna 1989 zalo- žen státní podnik Povodí Moravy, Brno.

Výpis ze živnostenského rejstříku

stav subjektu:Zaniklá
první živnost: 28.09.1992
poslední živnost: 31.12.1993
počet živností: 7
datum poslední změny: 06.01.2006

Statutární orgán

Ing. Josef Matějíček CSc., fyzická osoba

Brno

funkce: ředitel
tech.-provoz.nám.Ing.Josef P e š a, fyzická osoba

Brno

funkce: 1.zástupce ředitele
ekonom.nám. Jaroslav Fiala, fyzická osoba

Brno

funkce: 2.zástupce ředitele
nám.KPPJUDr.Ilko Ch e m i š i n ec, fyzická osoba

Brno

funkce: 3.zástupce ředitele

Zastupování: Tento státní podnik zastupuje a jeho jménem jedná ředitel, nebo jeho zástupce dle zapsaného pořádku. Podepisování: K názvu státního podniku připojí svůj podpis ředitel nebo jeho zástupce dle zapsaného po- řadí. Zastupování: Tento státní podnik zastupuje a jeho jménem jedná ředitel, nebo jeho zástupce dle zapsané- ho pořadí.

stav subjektu: Zaniklý
datum zániku: 29.11.1993
ostatní skutečnosti:

Rozhodnutím ministra životního prostředí České republiky č.j. 4401/BM/90 ze dne 29.12.1990 o zrušení státního podniku Povodí Moravy, Brno a o zřízení státní příspěvkové organizace Povodí Moravy r u š í se k datu 31.12.1990 bez likvidace státní podnik Povodí Moravy, Brno a zřizuje se k datu 1.1.1991 státní příspěvková organizace Povodí Moravy. V y m a z á v á s e : státní podnik: Povodí Moravy, Brno se sídlem Brno

s e v š e m i z á p i s y .


Brno - další firmy:

Mgr. Bc. Richard Duřpekt- Brno - Bohunice

CERCE s.r.o.- Brno - Brno-město

CHYREG, s.r.o.- Brno - Brno-město

CHEMPEX - HTE a.s.- Brno - Žabovřesky

Marie Nováková- Brno - Královo Pole

FOXIS ZONE s.r.o.- Brno - Veveří

SYSTEK SWHW, s.r.o.- Brno - Štýřice

První moravská brokerská společnost, s.r.o.- Brno - Ponava

Miloš Kaman- Brno - Maloměřice

A&CE Účetní služby, s.r.o.- Brno - Ponava

Waldorfská základní škola a mateřská škola Brno, Plovdivská 8, příspěvková organizace- Brno - Žabovřesky

HIRST CZ - Inženýrské stavby spol. s r.o.- Brno - Žabovřesky

Czech Software First, spol. s r.o.- Brno - Řečkovice

Ing. Vladimíra Rumlenová- Brno - Žabovřesky

AUTOSKLO ÁURIS BRNO s.r.o.- Brno - Veveří