PAL a.s. v likvidaci

ČR - Hlavní město Praha - Praha 2

Mapa

Adresa

Praha - Nové Město

Právní forma: Akciová společnost
IČ: 00211222
živnostenský úřad: Úřad městské části Praha 2
záznam v obchodním rejstříku: PAL a.s. v likvidaci
záznam v živnostenském rejstříku: PAL a.s. v likvidaci

Zapsáno: 18.03.1991(spisová značka B 614 - Městský soud v Praze)

Akcie:

 • Akcie na jméno, hodnota: 237006000, počet: 1

Kapitál:

 • Základní kapitál - 237 006 000Kč

Předmět podnikání

 • reklamní činnost a marketing
 • činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
 • služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • poskytování technických služeb
 • zprostředkování obchodu a služeb
 • údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
 • Správa majetku určeného k restituci a vypořádání hospodářské činnosti akciové společnosti
 • správa a údržba nemovitostí
 • činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Výpis ze živnostenského rejstříku

stav subjektu:Zaniklá
první živnost: 21.09.1992
poslední živnost: 14.12.2010
počet živností: 16
datum poslední změny: 30.03.2011

Statutární orgán - představenstvo

Zastupování: Statutárním orgánem společnosti je představenstvo, které zastupuje společnost vůči třetím osobám. Představenstvo pověřuje ředitele společnosti zastupováním společnosti navenek a zmocňuje ředitele společnosti k výkonu působnosti představenstva ve věcech vymezených čl. 12 Protokolu schváleného na ustavujícím jednání představenstva dne 9.1.1991. Podepisování: Podepisování za společnost se děje tak, že k vypsanému nebo vytištěnému názvu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva, popř. místopředseda v době nepřítomnosti předsedy a nejméně jeden člen představenstva. V případech vymezených čl. 12 Protokolu schváleného na ustavujícím jednání představenstva dne 9.1.1991 má ředitel podpisové oprávnění - k vytištěnému názvu podniku připojí svůj podpis ředitel s dodatkem "ředitel".

Likvidace

Ing. Michael Andronikov, fyzická osoba

Zvole u Prahy

Akcionáři

Fond národního majetku České republiky, právnická osoba

Praha 2

stav subjektu: Zaniklý
datum zániku: 04.02.2011
ostatní skutečnosti:

Údaje o zřízení společnosti: Akciová společnost byla založena jednorázově dle ust. § 25 zák. č. 104/1990 Sb. rozhodnutím ministerstva strojírenství a elektrotechniky České republiky ze dne 19.12.1990, pod č.j. 1030/642/90 se souhlasem vlády ČR a ve smyslu ust. § 32 odst. 3 a 4 zákona o státním podniku. Akciová společnost vznikla zrušením státního podniku PAL bez likvidace a vložení jeho hmotného majetku jako celku do akciové společnosti PAL a.s.. Zakladatelským plánem ze dne 19.12.1990 bylo určeno složení představenstva společnosti, dozorčí rady, byl jmenován revizor

účtů. Výše základního majetku tvoří 100 % základního kapitálu ohodnoceného znalcem ing. Vladimírem Pilným, CSc., bytem Praha 3, Husinecká 13.

Stanovy a.s. Praha čl. VIII/B odst. 5 se doplňuje o odstavce písmena f) a g) a čl. XIV. následovně:

f) představenstvo společnosti projednává a uzavírá se ZV odborových svazů kolektivní smlouvu podle podmínek, stanovených zákoníkem práce v platném znění, generální dohody a podle dalších obecně závazných právních předpisů v této věci,

g) společnost vytváří ve smyslu generální dohody sociálně stimulační fond (sociální fond), pokud zaměstnanci tvorbu tohoto fondu požadují,

a čl. XIV Odborové orgány je doplněn o následující: Odborové orgány v akciových společnostech provádějí svoji činnost podle zákoníku práce v jeho platném znění, generální dohody a dalšch obecně závazných právních předpisů.

FNM ČR v právním postavení jediného akcionáře obchodní společnosti PAL a.s., IČ : 00211222 svým rozhodnutím ze dne 6.12.2000 potvrzeným notářským zápisem NZ 519/2000, N 580/2000 ze dne 6.12.2000 rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti peněžitým vkladem ve výši 256,356.000,-- Kč (slovy dvěstěpadesátšestmiliónůtřistapadesátšesttisíc korun českých).Výše základního kapitálu po jeho zvýšení bude činit spolu se zcela splaceným základním kapitálem při založení společnosti částku 493,362.000,--Kč (slovy čtyřistadevadesáttřimiliony-třistašedesátdvatisíce korun českých). Dále zakladatel rozhodl, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Nové akcie budou vydány v počtu 1 (slovy jednoho) kusu kmenové listinné akcie, veřejně neobchodovatelné, na jméno, o jmenovité hodnotě 256,356.000,--Kč. Emisní kurs upisované akcie se rovná jmenovité hodnotě akcie. Úpis nové akcie se uskuteční v sídle Fondu národního majetku České republiky v Praze 2, Rašínovo nábř. 42 ve lhůtě 5 (pět) dnů poté, kdy usnesení Městského soudu v Praze o provedení zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do ostatních skutečností obchodního rejstříku nabude právní moci. Upisovatel je povinen splatit 100 % emisního kurzu nových akcií na účet společnosti č.350000704091/0100 vedený u Komerční banky a.s. pobočka Praha, a to nejpozději do 1 (slovy jednoho)roku ode sepsání notářského zápisu formou splátkového režimu a to : - do 30.6.2001 - 30%, tj. 76,906.800,-- Kč tj. slovy sedmdesátšestmilionů-devětsetšesttisíc-osmset korun českých - do 30.9.2001 - 30%, tj. 76,906.800,-- Kč tj. slovy sedmdesátšestmilionů-devětsetšesttisíc-osmset korun českých - do 6.12.2001 - 40%, tj. 102,542.400,-- Kč tj. slovy stodvamiliony-pětsetčtyřicetdvatisíce-čtyřista korun českých

Usnesení rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti o snížení základního jmění ze dne 28.7.2003 takto:

a) základní kapitál společnosti PAL a.s. se snižuje ze stávající výše 493,362.000,--Kč o částku 256.356,--Kč, čímž základní kapitál po snížení bude činit částku 237,006.000,--Kč

b) základní kapitál bude snížen způsobem podle ustanovení § 213c, odst. 2 obchodního zákoníku v platném znění na základě veřejného návrhu smlouvy o bezplatném vzetí akcií z oběhu. Veřejný návrh bude omezen na 1 (jednu) akcii společnosti PAL a.s. o jmenovité hodnotě 256,356.000,--Kč.

c) veřejný návrh smlouvy uveřejní společnost PAL a.s. nejméně v jednom celostátně distribuovaném deníku, dále zasláním veřejného návrhu smlouvy na adresu sídla akcionáře uvedenou v seznamu akcionářů.

d) veřejný návrh smlouvy bude uveřejněn po povolení zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze a před zápisem snížení základního kapitálu do téhož obchodního rejstříku.

e) dob závaznosti veřejného návrhu smlouvy bude činit 4(čtyři) týdny ode dne jeho uveřejnění v celostátně distribuovaném deníku

f) společnost PAL a.s. potvrdí přijetí veřejného návrhu smlouvy ve lhůtě 10(deseti) dnů ode dne uplynutí doby závaznosti veřejného návrhu smlouvy

g) výsledek veřejného návrhu smlouvy uveřejní společnost PAL a.s. bez zbytečného odkladu po uplynutí doby jeho závaznosti způsobem, jakým byl uveřejněn veřený návrh

rozhodnutím FNM ČR v právním postavení jediného akcionáře společnosti PAL a.s. ze dne 28.7.2003 došlo po splnění stanovených podmínek ke snížení základního kapitálu společnosti na výši 237,006.000,-

Rozhodnutím jediného akcionáře společnosti ze dne 12.3.2009 bylo rozhodnuto o zrušení společnosti s likvidací.

Společnost PAL a.s. v likvidaci se sídlem Praha 2-Nové Město, Rašínovo nábř. 390/42, PSČ 120 00, IČ 002 11 222 se vymazává ke dni nabytí právní moci tohoto rozhodnutí z obchodního rejstříku. Právní důvod výmazu je skončení likvidace.


Praha 2 - další firmy:

Dung Doan Thi- Praha - Nové Město

Mgr. Alena Novotná- Praha - Vinohrady

Ivana Tůmová- Praha - Nové Město

Radek POČÁROVSKÝ- Praha - Nové Město

Mgr. David Böhm- Praha - Vinohrady

Shahid Sharif- Praha - Vinohrady

Daniela RONCHETTI- Praha 2 - Vinohrady

Václav Soukup- Praha - Vyšehrad

Hana Řeřichová- Praha - Vinohrady

František Roller- Praha - Nové Město

Jedličkův ústav a Mateřská škola a Základní škola a Střední škola- Praha - Vyšehrad

Andriy Solohub- Praha - Nové Město

Marcela Kutáková- Praha - Nové Město

Václav HRAŠE- Praha 2 - Vinohrady

Adam Horváth- Praha - Vinohrady